ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОФОРМЛЕННЯ КВИТКІВ НА КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ЗАХОДИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ TICKERRY В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

місто Київ, Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІКЕРУМ», що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України (надалі – «Агент») пропонує фізичним особам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам укласти Договір про надання послуг з оформлення квитків на культурно-видовищні заходи через Інтернет Сайт та/або мобільний додаток у мережі Інтернет (надалі – «Договір»). Все описане тут є пропозицією, якщо тільки вона не прийнята Принципалом, після чого пропозиція стає Договором.

Договір є публічним, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦК України»), і його умови однакові для всіх Принципалів. Також Договір складений в електронній формі і є договором приєднання відповідно до статті 634 ЦК України, його умови встановлені Агентом. Принципал не може запропонувати свої умови Договору. Беззастережне прийняття умов Договору (здійснення Принципалом оплати будь-яким способом відповідно до частини 2 статті 642 ЦК України) вважається акцептом Принципала оферти Агента щодо укладення Договору та засвідчує факт укладання Договору.

  1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ 1. В Договорі нижченаведені терміни та визначення використовуються в однині й у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення), в наступних значеннях: 1.1. «Агент» – ТОВ «ТІКЕРУМ», уповноважена Принципалом на підставі Договору особа, яка за допомогою Системи / Сайту надає Послуги. 1.2. «Агентська Винагорода» – грошові кошти, що сплачуються Принципалом Агенту, за надані Агентом Послуги за Договором. Розмір Агентської Винагороди визначається відповідно до тарифів, встановлених Агентом, та розміщених на його Сайті або мобільному додатку. 1.3. «Анулювання» – видалення Квитка(ів) із Замовлення з автоматичним переведенням їх до вільного продажу в Системі. Якщо Замовлення в період дії Броні не оплачене в обумовлені строки, то таке Замовлення анулюється Агентом в односторонньому порядку (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на Сайті, або відповідному мобільному додатку). 1.4. «Бронь» – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем. 1.5. «Договір» – Договір про надання посередницьких послуг щодо розповсюдження квитків на культурно-видовищні заходи через Сайт / Систему або мобільний додаток. 1.6. «Електронний Квиток» – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування, приймання участі) Заходу, що містить унікальний штрих-код (QR-code), номер замовлення, прізвище та ім’я або найменування Покупця, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового та/або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Принципалом та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду (QR-code) та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в Точці/Точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами Договору. 1.7. «Замовлення» – запит на придбання одного або іншої кількості Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) за допомогою Системи та об’єднаних у Системі відповідним (ими) ідентифікаційним (ими) номером (ами). 1.8. «Захід» – культурно-видовищний захід, у т.ч. театральний спектакль, циркова вистава, концерт у залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки за пред’явленням спеціального документа – Квитка. Інформація про Захід може містити дані про локацію Заходу і про можливі варіанти як дістатися до місця проведення Заходу. 1.9. «Квиток» (в т.ч. «Електронний Квиток») – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування тощо) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, QR-code, а також додаткову інформацію правового та/або технічного характеру або іншу важливу для Заходу інформацію. 1.10. «Номінальна Ціна Квитка» – ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для Покупців (без врахування Агентської Винагороди і комісії фінансової установи і вартості інших супутніх послуг). 1.11. «Організатор» або «Принципал» (разом – «Принципал») – особа (фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа), яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів. Це – особа, яка на підставі Договору доручає Агенту від імені Принципала надавати Послуги, якщо інше прямо не встановлено положеннями Договору 1.12. «Період Дії Броні» – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами (Покупцями), крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду Дії Броні. 1.13. «Покупець» – особа (фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа), якій Агентом надаються послуги, пов’язані із продажом Квитків, та інші послуги, які Покупець буде мати бажання замовити за допомогою Системи. 1.14. «Сайт» – Сайт «TICKERRY», розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.tickerry.com, який належить Агенту на праві власності (в т.ч. його складові), і який є частиною Системи. 1.15. «Система» – автоматизована інформаційна система TICKERRY – програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з Сайту і системи автоматизації бізнес-процесів, що відповідає вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, в т.ч. ідентифікації, верифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком, а також забезпечує заповнення бланка Квитка і випуск Квитка, збереження унікальних серії та його номера. 1.16. «Точка Продажу» – каса / Сайт. 1.17. «Послуги» – розповсюдження, бронювання, оформлення та продаж Агентом Покупцю Квитка, в т.ч. розміщення в Інтернеті інформації про Захід і про його зміст (час проведення тощо), а у разі необхідності – доставка Квитка, а також, надання супутніх послуг під час розповсюдження, бронювання, оформлення та продаж Агентом Квитка, в т.ч. інформаційне супроводження. Поширення інформації про Захід відбувається через мережу Інтернет, а також у спосіб і в межах, в яких це передбачено технічними можливостями Системи, якщо інше прямо не вказано в Договорі. 1.18. «Персональні Дані» – термін використовується в розумінні положення Закону України «Про захист персональних даних». 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ 2.1. Договір регламентує умови та порядок надання Агентом, якому належить Система (в т.ч. майнові та немайнові права), Послуг Принципалу та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим в Агента і Принципала. 2.2. Надання Агентом Послуг проводиться на умовах Договору та лише у разі його повного і беззастережного акцепту Принципалом. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається. Якщо Принципал не приймає в повному обсязі умови Договору, розміщення Заходу в Системі і продаж Квитків, відповідно, не проводяться. 2.3. Агент має право в будь-який час вносити зміни до оферти щодо укладення Договору. Зміни до оферти оприлюднюються і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті із проставленням в Договорі нової дати. Використання Принципалом послуг Агента після внесення змін до тексту оферти щодо укладення Договору означає акцепт ним оферти з урахуванням внесених змін. 2.4. Агент має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення Принципала у разі порушення Принципалом умов Договору та інших правил, пов’язаних із використанням Системи і Договору. 2.5. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна. Правом, яке регулює Договір, є матеріальне право України. 2.6. Послуги за Договором надаються Агентом Принципалу на території всього світу (всіх країн світу). 2.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Принципал визнає та погоджується з наданням Агенту Персональних Даних про своїх співробітників в тій мірі і об’ємі, в якій це потрібно для укладення Договору та/або його виконання, а також Персональних Даних третіх осіб, які отримані Агентом в процесі розміщення Заходу в Системі, а саме: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, прізвища, ім’я, по-батькові, статі, контактного номеру телефону, міста, вулиці, номеру квартири, будинку та адреси електронної пошти та іншої інформації. Обробка Персональних Даних осіб, вказаних в цьому пункті Договору, здійснюється у відповідності до законодавства України. Принципал надає Агенту право на обробку Персональних Даних щодо осіб, вказаних у цьому пункті Договору, у зв’язку з наданням Послуг за Договором. У зв’язку з тим, що обробка Персональних Даних осіб, вказаних в цьому пункті Договору, здійснюється у зв’язку з виконанням Договору, згода осіб, вказаних в цьому пункті Договору, на обробку Персональних Даних отримується шляхом акцепту Договору. Термін використання наданих Персональних Даних – безстроковий. 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 3.1. Предметом Договору є надання Агентом Принципалу Послуг за допомогою Системи і, відповідно, Сайту в порядку та на умовах, передбачених Договором. 3.1.1. Інформація про Захід передається Принципалом Агенту або в паперовому варіанті, або в електронному. Така інформація має містити дані про: найменування Заходу, дату проведення, місце проведення, Номінальну Ціну Квитка, суму Агентської Винагороди (якщо має бути погоджена окремо), нумерацію квитків, можливість здійснювати Бронь на Квиток, інші дані, які мають істотне значення для Покупця та/або Заходу. Під «передачею інформації про Захід Агенту» необхідно розуміти в т.ч. заповнення Принципалом відповідної електронної форми в Системі, за допомогою якої Система зможе сформувати і розкрити Покупцю зміст Заходу і всю іншу істотну інформацію про такий Захід. Така передача може відбуватися без втручання уповноваженої особи Агента, а тільки з використанням Системи. 3.1.1.1. Інформація про Захід має бути передана Принципалом Агенту завчасно але не пізніше 5-и робочих днів до дати проведення Заходу. Не може бути в Системі розміщена інформація про Захід, строк проведення якого вже пройшов або знаходиться в стадії здійснення. 3.1.1.2. Передання інформації про Захід відбувається через уповноважених Принципалом осіб у спосіб, визначений в п. 3.1.1. Договору. 3.1.1.3. Кількість Заходів, які Принципал може передати Агенту для їх відображення в Системі, не обмежена, в т.ч. в часі. 3.1.1.4. Передаючи будь-яку інформацію про Захід, Принципал гарантує, що вона є дійсною, правдивою і достовірною. Дана інформація не може ввести в оману Агента / Покупця або порушити їх права, в т.ч. ті, які гарантуються Покупцю Законом України «Про захист прав споживачів». 3.1.1.5. Зміст інформації про Захід не повинен порушувати прав інтелектуальної власності в т.ч. третіх осіб і не суперечить вимогам конкурентного законодавства України. Принципал гарантує, що всі та/або будь-який об’єкт інтелектуальної власності, який ним отриманий і переданий для організації / здійснення / проведення Заходу, перебуває у нього на законних підставах та/або існує будь-який правовий документ, що підтверджує законне використання об’єкта. На вимогу Агента або зацікавленої третьої особи такі правові документи зобов’язані бути надані для ознайомлення. 3.1.1.6. З урахуванням визначеного в п. 3.1.1.5. Договору, передаючи Агенту інформацію про Захід, Принципал погоджується, що він також передає Агенту права на об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути використані для організації / здійснення / проведення Заходу, на умовах невиключної ліцензії строком до завершення Заходу (якщо Захід завершився, то дані об’єкти можуть використовуватися / зберігатися в архівних та/або неактивних записах Системи про Заходи, які завершилися) на території, де Система пропонує свої послуги Покупцям. Дані про Захід, в які включені об’єкти інтелектуальної власності, можуть бути використані Агентом в мережі Інтернет на базі Системи в майбутньому для повідомлення третім особам про власну діяльність; об’єм прав і територія використання визначається згідно з положеннями даного пункту. 3.1.1.7. Будь-які вимоги третіх осіб по пунктам 3.1.1.4. – 3.1.1.6., 3.1.1.8. Договору вирішуються Принципалом і за його рахунок. 3.1.1.8. У разі необхідності збирання інформації (персональних даних) про Покупців, Принципал має повідомити Агенту параметри, які йому будуть необхідні для їх відображення у відповідному звіті після завершення продажу Квитків через Систему. Агент не несе відповідальності за ненадання Покупцем інформації, яка вимагається від Принципала в порядку виконання цього пункту Договору, якщо Покупець обґрунтовує ненадання своїх персональних даних положенням Закону України «Про захист персональних даних». У цьому разі Агент має право на власний розсуд або відмовити Покупцю у продажі Квитка, або здійснити його продаж із вказуванням у звіті інформації про відмову у наданні необхідних Принципалу даних про Покупця. Збирання інформації (персональних даних) про Покупців має відбуватись в порядку і на умовах, визначених положеннями Закону України «Про захист персональних даних». 3.1.2. Розміщення інформації (її активація) про Захід в Системі відбувається в той же або на наступний день від дня, коли вона була передана Принципалом Агенту. Факт виконання Агентом цього пункту може бути окремо проінспектований Принципалом через ознайомлення із інформацією про Захід в Системі. У разі самостійного розміщення Принципалом інформації про Захід, інформація про такий Захід активується в той же день, в який вона розміщена в Системі, якщо інше не передбачено правилами роботи із Системою на момент розміщення інформації про Захід. 3.1.3. Активація Заходу відбувається в день (момент), визначений в п. 3.1.2. Договору. Під активацією розуміється здатність Системи відображати інформацію про Захід в т.ч. на Сайті, в т.ч. опрацьовувати Замовлення щодо бронювання, придбання Квитків на Захід і їх Анулювання, а також надавати Принципалу Послуги. 3.1.4. За загальним правилом продаж Квитків відбувається Принципалом через Систему. Відчуження Квитків може відбуватися в інший спосіб (не через Систему) але таке відчуження має бути обов’язково відображено Принципалом в Системі (в т.ч. за допомогою Агента). Під іншим способом відчуження Квитків розуміється будь-яке відчуження, результатом якого є передача Квитка Покупцю, який безготівковим або готівковим шляхом сплатив Принципалу вартість Квитка, або отримав його безкоштовно від Принципала або через його касу, розташовану за місцем проведення Заходу. 3.1.4.1. При реалізації Принципалом свого права, визначеного п. 3.1.4. Договору, він зобов’язаний повідомляти Агента (через Систему) про кожен такий випадок відчуження Квитка(ів) і інформувати за можливістю дані про Покупця (ПІБ / найменування, вік, стать, зайнятість тощо). 3.1.4.2. Отримавши від Принципала інформацію про відчуження Квитка у спосіб, визначений у п. 3.1.4. Договору, Агент зобов’язаний сформувати за допомогою Системи відповідний Квиток і позначити його відчуження. Формування Квитка в Системі може відбуватися Принципалом особисто або Системою самостійно. 3.1.4.3. У випадку відчуження Квитка через касу, розташовану за місцем проведення Заходу Принципалом Покупцю може видаватися окремий паперовий Квиток. В цьому випадку також формується Квиток в Системі, як про це зазначено в п. 3.1.4.2. Договору. Дані про паперовий Квиток (в першу чергу, номер) мають бути зазначені / продубльовані в Квитку, сформованому в Системі. Кількість Квитків, відчужених на Захід Принципалом через його касу, розташовану в місці проведення Заходу, не може перевищувати кількість Квитків, сформованих в Системі. 3.1.4.4. Принципал має право самостійно формувати в Системі ту кількість Квитків, яка йому потрібна для її відчуження на користь Покупців у спосіб і порядку, визначені в п. 3.1.4. Договору. 3.1.4.5. Вартість Квитка, реалізованого в порядку п. 3.1.4. Договору, має відповідати тій вартості, яка вказана в Системі і інформації, яку Принципал передає Агенту в порядку положення п. 3.1.1. Договору. Цей пункт не поширюється на випадки, коли Принципал з власної ініціативи вирішить відчужити Квиток на безоплатній основі. Якщо Принципал вирішить відчужити Квиток на безоплатній основі, то дані про таке відчуження мають бути внесені до Системи, як це передбачено підпунктами 3.1.4.1. – 3.1.4.3. п. 3.1.4. Договору. 3.2. Договір є підтвердженням повноважень Агента перед третіми особами, у т.ч., але не виключно – перед Покупцями. Принципал цим доручає та уповноважує Агента від його імені самостійно або через третіх осіб отримувати від Покупців грошові кошти за придбані Покупцями Квитки. Повноваження Агента на вчинення дій, передбачених Договором, не потребують укладення додаткового договору або видачі довіреності. 3.3. Відповідальним за якість наданих за Договором Послуг перед Принципалом є Агент. 3.4. Агент не несе відповідальності перед Покупцями за дії Принципала та/або третіх осіб, в т.ч. дії тих осіб, які діють від імені та за дорученням Агента, або від свого імені, але за дорученням Принципала, у т.ч. у зв’язку з реалізацією такими особами Квитка, а також за організацію, проведення та зміст Заходу. 3.5. Погоджуючись з умовами Договору, Принципал надає право Агенту та/або третім особам здійснювати фото та/або відео зйомку Заходу(ів) та право використовувати фото та/або відео з Заходів для власних цілей. Агент має право використовувати фото та/або відео з Заходу(ів) в комерційних цілях, в т.ч. розміщувати їх на сайтах в мережі Інтернет (зокрема, і на Сайті), в рекламі тощо без будь-яких виплат чи відшкодування на користь Принципала або будь-яких третіх осіб. 4. ПРИЙНЯТТЯ АКЦЕПТУ 4.1. Договір є документом, що підтверджує наявність договірних взаємовідносин між Принципалом та Агентом щодо надання Послуг. Акцептування Принципалом умов оферти Агента щодо укладення Договору здійснюється шляхом вчинення Принципалом дій, передбачених у пункті 4.3. Договору (надалі – «Акцепт Оферти»). Вчинення Акцепту Оферти Принципалом здійснюється добровільно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є погодженням Принципала на укладення Договору у письмовій формі в т.ч. відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України. 4.2. До здійснення Акцепту Оферти Принципал повинен упевнитися в тому, що всі умови Договору йому зрозумілі, і Принципал приймає умови Договору безумовно та в повному обсязі. 4.3. Акцепт Оферти здійснюється Принципалом шляхом здійснення реєстрації на Сайті з наданням своїх реєстраційних (Персональних Даних своїх співробітників) даних та шляхом надання Агенту відповідного права за Договором на розповсюдження Квитків на Захід. 4.4. Квитки надаються Принципалом Агенту для їх розповсюдження, відповідно, у паперовій та/або в електронній формах, про що прямо зазначається в замовленні Принципала. 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 5.1. Агентська Винагорода за Договором визначається у вигляді грошових коштів в розмірі, встановленому у відсотках від Номінальної Ціни Квитка, відповідно до тарифів, встановлених в Договорі. Ціна Договору визначається як сума всіх платежів по Агентській Винагороді, яка утримується з кожного Квитка, який продається на Захід за допомогою Системи. Ціна Договору визначається за наслідками складених між Сторонами актів надання послуг. 5.1.1. Приймання платежів від Покупців і їх подальше перерахування на користь Принципала відбувається фінансовою установою, якщо інше не передбачено умовами Договору. 5.1.2. Перерахування вартості Квитків, Агентської Винагороди, комісії фінансової установи відбувається за правилами, в строки і на умовах, визначених Договором. 5.1.3. Для надання послуг, визначених в п. 3.1. Договору, Агент (за необхідності самостійно) здійснить активацію Принципала в Системі, яка відбувається в день укладання Договору. Під активацією розуміється – створення в Системі «електронного кабінету» і профілю Принципала, за допомогою яких Агент (за дорученням Принципала) в Системі зможе здійснювати управління Заходом або його адміністрування; такі маніпуляції щодо Заходу в Системі зможуть бути здійснені Принципалом самостійно. 5.1.4. Для сплати відсотку фінансової установи за розрахунки за Квитки, які будуть проводитись в рамках Системи, а також для належного виконання умов щодо перерахування на користь Принципала Номінальної Ціни Квитка, Принципал (за необхідності) має здійснити реєстрацію в системі фінансової установи і отримати відповідний «public key» для роботи в рамках такої системи фінансової установи. Для активації Принципала в Системі (згідно з умовами пунктів 5.1.3. Договору), останній передає Агенту отримані від фінансової установи реєстраційні і інші дані в т.ч. «public key», необхідні Агенту в т.ч. для активації в Системі «електронного кабінету» Принципала. 5.1.5. Після проведення активації Принципала в Системі, останній може як самостійно (за допомогою власних ідентифікаційних даних і паролю), так і за допомогою Агента розміщувати інформацію про Захід (Заходи) і отримувати інші послуги, які передбачені при роботі з Системою. Управління в Системі здійснюється через «електронний кабінет» з використанням унікальних ідентифікаційних даних Принципала і відповідного паролю. Принципал зобов’язується не передавати в жодний спосіб свої ідентифікаційні дані і пароль третім особам без погодження про це із Агентом. 5.2. Сума Агентської Винагороди визначається станом на день отримання Агентом права на розповсюдження Квитків на Заходи але в будь-якому разі в день укладання Договору. 5.3. Агент самостійно (або через третіх осіб) утримує Агентську Винагороду з грошових коштів, які він отримує від Покупців Квитків. При цьому Агент набуває права власності на Агентську Винагороду в момент її отримання від Покупців Квитків при придбанні ними таких Квитків. 5.3.1. Агентська Винагорода складає 1,25 (Одна ціла і двадцять п’ять сотих) % і не може змінюватися, якщо інше не буде визначено Договором та буде відповідати кон’юнктурі ринку і іншим вимогам / правилам / політикам Агента. 5.3.1.1. У випадках, визначених пунктом 3.1.4., підпунктами 3.1.4.1. – 3.1.4.3., 3.1.4.5. п. 3.1.4. Договору, Агентська Винагорода складає 4 (Чотири) %. 5.3.1.2. У разі зміни розміру комісії фінансової установи в бік зменшення, визначеної п. 5.4. Договору, то на відсоток зменшення збільшується Агентська Винагорода. Ставка Агентської Винагороди, визначена в п. 5.3.1. Договору, відповідно змінюється за правилом, визначеним в цьому пункті Договору. 5.3.1.3. У будь-яких випадках, Агентська Винагорода не може перевищувати відсоток, вказаний в п. 5.3.1.1. Договору, якщо інше не погоджено в Договорі. 5.3.1.4. Агентська Винагорода також утримується (не повертається) у випадках, визначених в розділі 6 Договору. 5.3.2. Агентська Винагорода розраховується за наступною формулою: Номінальна Ціна Квитка X 0,0125 = Агентська Винагорода 5.3.2.1. Для випадка, визначеного в п. 5.3.1.1. Договору, застосовується наступна формула: Номінальна Ціна Квитка Х 0,04 = Агентська Винагорода 5.3.3. Вартість комісії фінансової установи визначається за наступною формулою: Номінальна Ціна Квитка Х 0,0275 = Комісія ФК де, Комісія ФК – комісія фінансової установи. 5.3.4. Вартість Квитка визначається за наступною формулою: АВ + Комісія ФК + Номінальна Ціна Квитка = Вартість Квитка де, АВ – Агентська Винагорода. 5.4. Як зазначено у підпунктах 5.3.2. – 5.3.3. п. 5.3. Договору, у вартість Квитка також включається комісія (2,75 (Дві цілих і сімдесят п’ять сотих) %), яка стягується фінансовою установою під час обслуговування операцій з придбання Квитка через Систему. Відсоток комісії є незмінним, якщо фінансова установа, яка забезпечує розрахунки через Систему, не повідомить про його зміну в порядку і на умовах, визначених договором між фінансовою установою і Агентом. У разі зміни відсотку комісії фінансовою установою, відповідно, змінюється відсоток, визначений в п 5.3.1. Договору. 5.5. Номінальна Ціна Квитка сплачується фінансовою установою Принципалу протягом 3-х робочих днів з дня продажу Квитка. 5.6. Агентська Винагорода сплачується (шляхом утримання, згідно з положенням п. 5.3.1. Договору) через фінансову установу, яка обслуговує Систему і в якій активований Принципал, і є платою за Послуги. Оплата вартості послуг Агента за Договором є виконаною в день зарахування фінансовою установою на банківський рахунок Агента відповідної суми Агентської Винагороди, яка була акумульована за наслідками продажу Квитків на відповідний Захід. 5.6.1. У випадках, визначених п. 3.1.4., підпунктами 3.1.4.1. – 3.1.4.5. п. 3.1.4. Договору, Принципал сплачує Агенту Агентську Винагороду у розмірі, визначеному п. 5.3.1.1. Договору, кожного 10-го числа поточного місяця після проведення звірки / підтвердження даних за звітний попередній місяць. 5.7. За результатами надання послуг по відповідному(им) Заходу(ам) Сторони складають акт наданих послуг, в якому зазначаються об’єм послуг (кількість проданих Квитків) за певний період часу, та їх вартість. 5.7.1. Акт складається Агентом до 5-го календарного дня кожного наступного місяця, який слідує після місяця, в якому завершено проведення Заходу. 5.7.2. Принципал зобов’язаний підписати акт, проставити на ньому печатку і повернути його Агенту протягом 2-3 (Двох-трьох) робочих днів після його отримання. 5.7.3. У разі неповернення (несвоєчасного повернення) підписаного акту наданих послуг і відсутності письмової мотивованої незгоди Принципала від підписання даного акту, він вважається підписаним Принципалом, а послуга прийнята у повному обсязі. Це не звільняє Принципала від підписання такого акту і повернення його Агенту. 5.7.4. Документообіг здійснюється із використанням електронних сервісів (за умови дотримання вимог чинного українського законодавства), поштового зв’язку і із застосуванням поштових реквізитів Сторін, визначених в Договорі. 5.8. У вартість Агентської Винагороди включені всі податки (окрім податку на додану вартість), які мають бути сплачені Агентом у відповідності до його податкового статусу платника податків у відповідності до вимог чинного податкового законодавства України. В будь-якому разі, сума податку на додану вартість, якщо вона має бути сплачена, визначається в акті наданих послуг. 5.9. У випадку скасування Заходу після продажу Агентом Квитків, Агент не втрачає права на отриману ним Агентської Винагороди (див. розділ 6 Договору). 6. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ, ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ ТА КОШТІВ ЗА КВИТКИ, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ 6.1. У випадках не продажу Квитків до проведення Заходу або внаслідок не проведення Заходу такі непродані Квитки (у разі необхідності) підлягають поверненню Агентом Принципалові або обліку в Системі як не продані (не відчужені). Також, не підлягає повернення вартість Квитка у випадку, визначеному п. 6.3.9. Договору. 6.1.1. Якщо Покупець звертається із проханням повернути Квиток, то Принципал має повернути йому вартість Квитка. Спосіб повернення коштів за Квиток визначається виходячи із фактичних обставин: або через фінансову установу, яка приймала платіж, якщо на день повернення таке повернення є можливим, або через касу або рахунок Принципала. 6.2. Агент не отримує Агентську Винагороду за непродані / невідчужені Квитки. 6.3. У своїх договорах з Покупцями щодо оформлення Квитків Агент повинен зафіксувати наступні положення щодо повернення грошових коштів, що надійшли Агенту в якості оплати Квитків (таке повернення також відбувається за участю Принципала та фінансової установи, за умови що Квитки не були відчужені у спосіб, визначений в п. 3.1.4. Договору): 6.3.1. Грошові кошти, що надійшли Агенту в якості оплати вартості Квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки у разі відміни / заміни / переносу Заходу та при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення вартості за Квитки. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення Квитків можна ознайомитися на Сайті. У разі, якщо повернення коштів Покупцям за Квитки від скасованого, заміненого або перенесеного Заходу, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала, згідно з офіційним листом Принципала, Покупець не має права пред’являти претензії до Агента щодо повернення грошових коштів. Від заміненого або перенесеного Заходу, якщо Покупець не згоден на таку/е заміну/перенесення, Покупцю повертаються грошові кошти в день Заходу в касах Принципала, згідно з офіційним листом Принципала, якщо інше не вказано в офіційному листі Принципала. Покупець не має права пред’являти претензії до Агента щодо повернення грошових коштів за відміну / заміну / перенос Заходу. 6.3.2. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка; в Системі має бути отримана особиста згода Покупця на Анулювання Квитка. 6.3.3. Повернення Агентської Винагороди Агентом не здійснюється, так само як не підлягає поверненню винагорода фінансової установи, яка здійснювала перерахування вартості Квитка. Так само – не повертається вартість доставки Квитків, якщо послуга доставки була додатково замовлена Покупцем. 6.3.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов Договору за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точці Продажу або на Сайті, якщо інше місце повернення не вказано в офіційному листі Принципала. 6.3.5. Повернення грошових коштів, сплачених Покупцем за Квиток, в т.ч. у випадках, коли Агент при реалізації Квитків на Заходи діє від імені та за рахунок Принципала, здійснюється Принципалом самостійно. 6.3.6. Агент зобов’язується за вимогою Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення вартості Квитка. У випадку, якщо зазначена особа Агенту невідома, Агент зобов’язується на вимогу Покупця направити Принципалу відповідне звернення з вимогою вказати відповідальну за повернення вартості Квитка особу. У термін не пізніше 10 (Десяти) робочих днів після отримання відповіді від Принципала, Агент зобов’язаний надати копію відповіді Принципала Покупцеві. Положення цього пункту не впливають на право Покупця самостійно звернутися до Принципала за роз’ясненнями. 6.3.7. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що інформація про порядок і підстави повернення вартості Квитка, а також інформація щодо особи, що зобов’язана здійснювати таке повернення, Агентом доведені до Покупця в повному обсязі та йому зрозумілі. 6.3.8. Агент не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями, прихованою, підробленою або будь-яким штучним способом спотвореною інформацією. 6.3.9. Повернення Квитка Покупцем можливе за умови звернення Покупцем до Агента за 15-ть календарних днів до початку Заходу. Не повертається вартість Квитка, якщо Покупець звернувся до Агента або Принципала після строку, вказаного в цьому пункті. 6.3.9.1. Правила визначені в п. 6.3.9. Договору мають бути також розміщені в Системі в описі деталей про Захід. 6.3.9.2. Всі суперечки, які виникають у зв’язку із поверненням вартості Квитка, вирішуються Принципалом самостійно із залученням (за необхідності) фінансової установи, яка здійснювала перерахування оплати вартості Квитка через Систему. У випадках повернення вартості Квитка, відчуженого в порядку умов п. 3.1.4. Договору, вирішуються Принципалом самостійно. 6.3.9.3. Система має містити (відображати) інформацію про кожен випадок повернення Квитка. Обов’язок щодо надання і внесення такої інформації покладається на Агента але при сприянні щодо її отримання з боку Принципала. Принципал може самостійно зазначати відповідну інформацію в Системі. 6.4. У своїх договорах з Покупцями щодо оформлення Квитків Агент повинен зафіксувати наступні положення щодо передачі Квитків Покупцям: 6.4.1. Передача квитків Покупцеві здійснюється наступними способами на вибір Покупця: 6.4.1.1. Доставка Квитка кур’єрською службою за додаткову оплату такої додаткової послуги; 6.4.1.2. Покупець самостійно та за власний рахунок забирає Квиток у Агента або в Точці продажу; 6.4.1.3. На електронну пошту Покупця, вказану Покупцем при оформленні Замовлення, Агентом відправляється лист, у вкладенні якого знаходиться Квиток з унікальним штрих-кодом (QR-кодом), який за необхідності має бути роздрукований. 6.5. У своїх договорах з Покупцями щодо оформлення Квитків Агент повинен зафіксувати наступні положення щодо анулювання Замовлення Квитків: 6.5.1. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках: 6.5.1.1. Відмова Покупця від оформлення Замовлення; 6.5.1.2. Відсутність оплати зі сторони Покупця протягом 15-и хвилин після оформлення Замовлення в т.ч. за допомогою послуги еквайрингу; 6.5.1.3. Відсутність зі сторони Покупця оплати протягом 1 (Одної) доби після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути здійснена в інший спосіб, ніж зазначений в п. 6.5.1.2. Договору; 6.5.1.4. При замовленні кур’єрської доставки кур’єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві у зв’язку з відсутністю Покупця за вказаною Покупцем адресою. 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ 7.1. Принципал має право: 7.1.1. Надавати Агенту рекомендації з питань реалізації Квитків на Заходи, що передані на реалізацію Агенту. 7.1.2. Отримувати на свої запити від Агента інформацію про хід реалізації Квитків, а також здійснювати таку перевірку через Систему. 7.1.3. Щомісячно отримувати через Агента (або третіх осіб, які співпрацюють із Агентом і забезпечують працездатність Системи) грошові кошти, сплачені Покупцями за Квитки за виключенням Агентської Винагороди, оплати комісії фінансової установи та оплачуваних Покупцями окремо додаткових послуг (доставка Покупцям відправлення кур’єрською поштою в інше місто, в іншу державу, якщо такі передбачені умовами розповсюдження Квитків). 7.1.4. Вимагати від Агента надання Послуг відповідно до умов Договору. 7.1.5. Звертатися до Агента із скаргами та пропозиціями відносно поліпшення якості Послуг. 7.2. Принципал зобов’язаний: 7.2.1. При укладенні Договору ознайомитися з його умовами та прийняти запропоновані Агентом усі умови Договору, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін Договору. 7.2.2. Регулярно самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи, розміщені на Сайті. 7.2.3. Забезпечувати Агента інформацією, що є необхідною для виконання Договору, в т.ч. про себе та про Заходи. 7.2.4. Забезпечити дотримання авторських та суміжних прав, необхідних для проведення Заходу(ів), а також інших об’єктів інтелектуальної власності. 7.2.5. Надавати Агенту та Покупцям на безоплатній основі всю супутню інформації про Захід, в т.ч., але не обмежуючись, презентації, доповіді, інші матеріали, які містять зміст Заходу. Дані матеріали можуть бути розміщені в мережі Інтернет на Сайті для їх поширення серед Покупців. 7.2.6. Здійснювати розміщення логотипу та ідентифікаторів Агента на анонсах Заходів (фото, відео та поліграфічної продукції тощо) та на своїх веб-сайтах в мережі Інтернет. 7.2.7. У випадку відміни або переносу Заходу негайно повідомити про це Агента та надати чіткі розпорядження щодо вилучення Квитків з реалізації, щодо зміни дати у таких Квитках або припинення відчуження Квитків тощо. 7.2.8. Після виконання Агентом свого доручення щодо розповсюдження Квитків на певний Захід прийняти виконання такого доручення та скласти у разі необхідності з Агентом відповідний акт про надання Агентом Послуг за Договором. 7.2.9. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення та/або будь-яку інформацію, що може носити неправомірний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту, Покупцям чи будь-яким третім особам. 7.2.10. Визначити та надавати Агенту квоти на реалізацію Квитків на Заходи. 7.2.11. У разі пред’явлення Агенту претензій щодо Заходів – врегулювати відповідні спори за власний рахунок. У разі пред’явлення до Агента позовів щодо Заходів – відшкодувати видатки та збитки Агента, пов’язані з веденням відповідних судових справ. 7.2.12. Здійснювати інші дії, які будуть необхідні для виконання Договору. 7.3. Агент має право: 7.3.1. На самостійну і незалежну реалізацію своїх прав і зобов’язань за Договором. 7.3.2. Отримувати Агентську Винагороду після продажу кожного Квитка на Захід в порядку, передбаченому Договором. 7.3.3. Самостійно встановлювати ціни на надавані ним Покупцям додаткові послуги, пов’язані з продажом Квитків (доставка Покупцям, відправлення кур’єрською поштою в інше місто, в іншу державу тощо). 7.3.4. Реалізовувати Квитки, використовуючи при цьому об’єкти інтелектуальної власності Принципала. 7.3.5. Укладати субагентські договори з третіми особами (субагентами) щодо розповсюдження Квитків. 7.3.6. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, в т.ч. Сайту Агента, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Сайту Агента, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сайту Агента. 7.3.7. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в будь-який час в односторонньому порядку. 7.3.8. Тимчасово або повністю призупинити надання Послуг Принципалу у випадку порушення вимог Договору. 7.3.9. При недотриманні чи порушенні Принципалом будь-якого з пунктів Договору – відмовити Принципалу в подальшому наданні Послуг. 7.4. Агент зобов’язаний: 7.4.1. Вивчати ринок з метою виявлення потенційних Покупців. 7.4.2. Приймати до уваги рекомендації Принципала з питань розповсюдження Квитків на Заходи. 7.4.3. Надавати Принципалу Послуги. 7.4.4. Надавати Принципалу на його запит інформацію про хід реалізації Квитків. 7.4.5. Щомісячно перераховувати Принципалу грошові кошти, сплачені Покупцями за Квитки за виключенням Агентської Винагороди, комісії фінансової установи та оплачуваних Покупцями окремо додаткових послуг (доставка Покупцям, відправлення кур’єрською поштою в інше місто, в іншу державу тощо). 7.4.6. Надавати Покупцям необхідну інформацію щодо Заходів (в тому числі про дату, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування / заміни / переносу Заходу). Підставою для надання зазначеної інформації є офіційний лист Принципала – інструкції для оформлення / оплати / отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на веб-сайті Агента та надає у Точці продажу. 7.4.7. Здійснювати інші дії, необхідні для виконання Договору. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ 8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та умовами Договору. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Принципалові обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом і Покупцем з метою реалізації Квитків, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом. 8.2. Агент не несе відповідальності за перенесення / заміну / скасування Заходу. Агент не є зобов’язаною особою, а також однією зі сторін за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв’язку з придбанням останнім Квитка. 8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність організованих Принципалом Заходів очікуванням Покупця та/або суб’єктивній оцінці Покупця. Поради та/або рекомендації, надані Агентом Покупцеві, не вважаються гарантіями. 8.4. Принципал приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з власними діями по допущенню помилок і неточностей у наданих Агенту даних. 8.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, терористичні акти, масові заворушення, страйки, дії та рішення державних органів влади, збоїв, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах. Сторона, яка потрапила під дію обставин непереборної сили, зобов’язана впродовж 3 (Трьох) календарних днів телефаксом, телеграфом або письмово повідомити іншу сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії вказаних обставин або перешкод. 8.6. Агент не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Принципалом для звернення до веб-сайту Агента / Системи. 9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 9.1. Всі спори, що виникають при виконанні Договору або у зв’язку з тлумаченням його умов, вирішуються шляхом переговорів. 9.2. У випадку недосягнення домовленості шляхом переговорів, спір вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому спори підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Агента, якщо це допускається законодавством України. 9.3. Щодо усіх інших питань, не передбачених Договором, сторони керуються законодавством України. 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 10.1. Агент, його співробітники, директори, посадові та/або службові особи чи інші пов’язані з Агентом особи, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, у т.ч. ті, що діють від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка, включаючи упущену вигоду. 11. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ ТА ДОГОВОРУ 11.1. Оферта Агента щодо укладення Договору набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Агента та діє безстроково протягом часу її розміщення на сайті Агента. Положення цього пункту поширюються також на зміни чи доповнення до оферти щодо укладення Договору, які розміщуються на сайті Агента. 11.2. Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами в порядку, передбаченому Договором (шляхом Акцепту Оферти). Також Договір може бути укладено в письмовій формі чи в іншому порядку, встановленому законодавством України, зокрема, і в електронній формі відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну комерцію», «Про електронний цифровий підпис» та відповідно до інших нормативно-правових актів України. 11.3. Строк дії Договору становить один рік з моменту його укладення, якщо інше прямо не вказано у Договорі. 11.4. В тому випадку, якщо Сторона Договору не повідомить іншу Сторону про припинення дії Договору до закінчення строку Договору, Договір вважається продовженим ще на один рік. Кількість таких пролонгацій не обмежується. 11.5. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 11.6. Договір може бути припинений в порядку, встановленому Договором чи законодавством України. 12. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА Повне найменування Агента: ТОВ «ТІКЕРУМ» код за ЄДРПОУ № 40688927 Tel/Fax: +380977876206 E-mail: olex@inhacking.com Skype: o.s.shalakhin